{{ message.head }}

{{ message.text }}

OUR TEAM

ZASADY ETYKI BIZNESU

Jedną z naszych najważniejszych wartości jest UCZCIWOŚĆ. Prowadzi swe interesy w sposób uczciwy i etyczny. Dotrzymujemy naszych zobowiązań. Traktujemy pracowników sprawiedliwie i darzymy ich szacunkiem. Jak najściślej przestrzegamy przepisów prawa i nie prowadzimy nieuczciwych praktyk biznesowych. Głęboko wierzymy, że doceniają ten fakt nasi pracownicy i klienci, oraz że taka postawa jest korzystna w długiej perspektywie czasowej.

Wyznajemy też zasadę społecznej odpowiedzialności biznesu oraz bezpieczeństwa i jakości na wszystkich etapach procesu produkcji. Naszym niezmiennym standardem jest doskonałość w każdym aspekcie naszej działalności, etyczne i odpowiedzialne postępowanie we wszystkich naszych operacjach, poszanowanie praw wszystkich ludzi, oraz szacunek dla środowiska i szacunek dla społeczności, wśród których prowadzimy nasze interesy.

 Wspieramy liczne organizacje i inicjatywy charytatywne. Pomagamy też ofiarom klęsk żywiołowych, zapewniając im odzież, gdy jej potrzebują. Współpracujemy z kilkoma lokalnymi szkołami, w których uczymy młodych ludzi przedsiębiorczości i pokazujemy jej zalety. Ściśle współpracujemy też z krakowskimi uczelniami, uczestnicząc w międzynarodowych programach wymiany i staży. Jesteśmy ponadto odpowiedzialnym członkiem społeczeństwa, który w ramach swych dwudziestoletnich działań w Amerykańskiej Izbie Handlowej w Polsce corocznie przekazuje środki domom dziecka i niezamożnym rodzinom.

 Nasz Kodeks Postępowania wyraża nasze zaangażowanie w społecznie odpowiedzialne praktyki obowiązujące wśród pracodawców. Zobowiązujemy współpracujących z nami producentów do podnoszenia standardów w całym łańcuchu dostaw, do szkolenia personelu, do monitorowania i do stosownego reagowania w przypadkach nieprzestrzegania tych zasad.

 Przechodzimy regularne kontrole i uzyskujemy odpowiednie akredytacje organizacji branżowych, jak również swoich klientów takich jak Nike, Oakley, Coca Cola, Micros, Burton, a także polskich instytucji takich jak Państwowa Inspekcja Pracy i Sanepid.

 Z drugiej zaś strony, zachowujemy prawo do dokonywania inspekcji lub wysyłania niezależnych inspektorów do wszystkich zakładów w celu potwierdzenia przestrzegania naszego Kodeksu Postępowania. Nasi agenci i dostawcy w każdej chwili umożliwiają takie inspekcje uprawnionym obserwatorom oraz pracownikom lub przedstawicielom swoich dostawców.

Zaloguj się