{{ message.head }}

{{ message.text }}

Regulamin

Ogólne warunki handlowe

Niniejszy regulamin stanowi wzorzec umowy w rozumieniu przepisu art. 384 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.; dalej: „kc”) regulujący zasady współpracy pomiędzy firmą Lynka Sp. z o.o. z siedzibą w Skawinie, ul. Majdzika 16, 32-050 Skawina, NIP: 677-006-76-12, REGON: 350558082, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000139929, o wpłaconym kapitale zakładowym w wysokości 4.909.000,00 PLN, KONTO BANKOWE: 88 1540 1115 2111 2429 0822 0001, zwaną dalej Sprzedającym, a składającym zamówienie, zwanym dalej Zamawiającym, w ramach sklepu internetowego prowadzonego pod adresem avalonsportswear.com.pl, posługującej się adresem poczty elektronicznej: avalon@avalonsportswear.com.pl

Sprzedający nie prowadzi sprzedaży konsumenckiej, a kupującym może być jedynie osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dalej nazywana „Klientem”. W związku z powyższym, niniejszy regulamin nie dotyczy świadczenia usług na rzecz konsumentów w rozumieniu przepisu art. 221 k.c.

art. 221 Kodeksu cywilnego: Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej avalonsportswear.com.pl, powyższe zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy. Regulamin udostępniany jest również w formie pliku PDF, który umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

Regulamin określa w szczególności:

a. Rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca oraz informację o zakazie dostarczania przez użytkownika treści o charakterze bezprawnym.

b. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług.

c. Tryb postępowania reklamacyjnego.

Kontakt ze Sprzedającym - za pośrednictwem poczty elektronicznej: avalonsportswear.com.pl; telefonicznie: +48 12 290 70 80, (opłata zgodnie z taryfą operatora jak za zwykłe połączenie telefoniczne); pisemnie na adres: Lynka Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Józefa Marcika 4, 30-443 Kraków.

§1 ZAMÓWIENIA

Zamieszczone na stronach sklepu ceny są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 kc i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 kc. Prezentowany katalog produktów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kc, a ma jedynie charakter informacyjny.

1.1. Zamówienia można składać́ 24 godziny na dobę̨.

 1.2. Zawarcie umowy następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Klienta w terminie do 72 godzin od złożenia zamówienia.

 1.3. Realizacja zamówień́ następuje w terminie podanym w opisie produktu, ale nie krótszym niż 3 dni od wpłynięcia płatności. W przypadku zamówień składających się z wielu produktów w najdłuższym terminie spośród terminów podanych na kartach wszystkich produktów.

 1.4. W przypadku gdy zamówienie jest dokonywane przez przedstawiciela Zamawiającego to osoba ta poprzez złożenie zamówienia u Sprzedawcy potwierdza, że posiada pełne prawo do jego złożenia. Niezależnie od powyższego Sprzedawca jest w każdym czasie uprawniony do żądania od osoby składającej zamówienie potwierdzenia, że jest ona uprawniona do jego złożenia.

 1.5. Składając zamówienie po raz pierwszy, Zamawiający zobowiązany jest przesłać aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sadowego lub Wpis do Rejestru Działalności Gospodarczej.

 1.6. Jeżeli Zamawiający zalega z płatnością/płatnościami za inne zamówienia, Sprzedający rezerwuje sobie prawo do nieprzyjęcia kolejnego zamówienia przed uiszczeniem zaległych należności.

 1.7. Zakupiony przez Zamawiającego towar pozostaje własnością Sprzedającego, do momentu całkowitego uregulowania płatności za ten towar.

 1.8. Podpisane i odesłane zamówienie nie może być anulowane.

 1.9. Wysyłając zamówienie, Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu sklepu i akceptuje jego postanowienia.

 1.10. Składanie zamówień przez Internet jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Zamawiający, następujących minimalnych wymagań technicznych:

 a. System operacyjny: Windows lub Linux (z konsolą graficzną) lub Mac OS

b. Procesor: 1 GHz

c. RAM: 1 GB pamięci RAM

d. Dysk twardy: 8,0 GB wolnego miejsca

e. Karta graficzna: 256 MB pamięci obsługująca rozdzielczość 1024x768

f. Sterowanie: klawiatura, mysz

g. Opcjonalnie: słuchawki

h. Łącze internetowe o przepustowości minimalnej: download 512 kbit/s, upload 128 kbit/s

i. Przeglądarka internetowa z obsługą Java Script: IE (min. wersja 7) lub Google Chrome (min. wersja 13) lub Mozilla Firefox (min. wersja 10).

 1.11. Istnieje bezwzględny zakaz dostarczania przez Sprzedającego treści o charakterze bezprawnym.

 1.12. Sprzedający zastrzega sobie prawo do:

a. wycofania poszczególnych produktów z oferty sklepu internetowego, co nie dotyczy zamówień już potwierdzonych,

b. wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego,

c. przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży, co nie dotyczy zamówień już potwierdzonych w ramach tych akcji i wyprzedaży.

§2 PŁATNOŚCI

2.1. Płatności za towar można dokonywać w następujący sposób: przelewem, gotówką lub Płatności BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.”

 2.2. Jeżeli wartość zamówienia przekracza 1000 zł netto, przed rozpoczęciem jego realizacji wymagana jest zaliczka w wysokości 45 % wartości zamówienia brutto, pozostała do zapłaty kwota ma być uregulowana przelewem do 14 dni od daty wystawienia faktury. O ile nie ustalono inaczej, faktury do wartości 1000 zł netto płatne są przelewem przed odbiorem towaru lub gotówką przy odbiorze towaru.

 2.3. Nowi klienci zobowiązani są do przedpłaty 100% za pierwsze trzy zamówienia. Po realizacji tych płatności klient może ubiegać się o standardowy termin płatności.

 2.4. Częściowe wykonanie umowy: w przypadku dostarczania towaru w kilku partiach, Zamawiający pokrywa koszty transportu każdej partii oraz każdorazowo otrzymuje fakturę na dostarczony towar.

 2.5. W przypadku wycofania się Zamawiającego z realizacji zamówienia, Zamawiający zobowiązany jest pokryć wszelkie poniesione przez Sprzedającego przy realizacji tego zamówienia koszty.

 2.6. W przypadku przekroczenia przez Zamawiającego terminu płatności Sprzedający ma prawo do naliczenia odsetek za zwłokę oraz obciążenia płatnika kosztami upomnień.

 2.7. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek kwestii spornych, Zamawiający nie posiada żadnych uprawnień do wstrzymania płatności lub części płatności za zakupiony towar. Ewentualne rozliczenia wynikające z kwestii spornych nastąpią dopiero po obopólnym uzgodnieniu stanowiska stron.

 2.8. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za zamówienie tylko i wyłącznie do wysokości jego wartości.

 2.9. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami netto (nie zawierają podatku VAT). Ceny brutto są podawane na stronie z podsumowaniem zamówienia. Ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen, z zastrzeżeniem że zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji, z zastrzeżeniem pkt 2.10 Regulaminu. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego. W przypadku gdy cena podana w potwierdzeniu zamówienia jest różna od ceny znajdującej się w sklepie internetowym Zamawiający ma prawo od odstąpienia od umowy.

2.10. W przypadku zmiany kursu EUR względem PLN powyżej 5% od dnia opublikowania cennika, Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen.

 

§3 TOWAR I ZDOBIENIE

3.1. Ze względu na specyfikę procesu produkcji, w przypadku zamówień ze zdobieniem, Sprzedający ma prawo dostarczyć +/- 5% zamówionej ilości towaru. Zamawiający zobowiązuje się do przyjęcia dostarczonej ilości i zapłaty za nią. W przypadku wymagania dokładnej ilości zamówionego towaru, Zamawiający zobowiązuje się do poniesienia dodatkowych kosztów z tym związanych. Sprzedający ze swej strony zrobi wszystko, aby ilość ta nie była mniejsza od zamówionej. Nadwyżki i odpady produkcyjne z niewielkimi wadami mogą być przekazywane na cele charytatywne bądź sprzedawane na wewnętrznym kiermaszu Sprzedającego. Na życzenie Zamawiającego Sprzedający może dostarczyć towar II gatunku po ustalonej cenie.

 3.2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe braki towaru u dostawców.

 3.3. Sprzedający ma prawo do dokonania zmian w ilości sztuk zamówionych w poszczególnych rozmiarach odzieży. Zmiany te nie mogą przekroczyć 10% zamówionej ilości towaru.

 3.4. Sprzedawca informuje, iż zdjęcia prezentujące oferowany towar mają jedynie charakter poglądowy. Rzeczywisty wygląd w tym w szczególności kolor i struktura materiału mogą odbiegać od prezentowanego na zdjęciach, bowiem mogą zależeć od ustawień monitora, nasycenia kolorów itp. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu różnicy w odcieniach pomiędzy kolorystyką towaru w katalogu a rzeczywistym kolorem towaru będącego przedmiotem zamówienia, jak również z tytułu niewielkich różnic w odcieniach w obrębie zamówionego asortymentu.

 3.5. Logo firmy, treść nadruku lub haftu i ewentualnie wymagany układ graficzny należy dostarczyć e-mailem lub na innym nośniku elektronicznym wraz z wydrukiem oraz dokładnym opisem wielkości wzoru i kolorów. Przygotowanie projektu niezgodnie z wymaganiami Sprzedającego będzie wiązało się z dodatkowymi opłatami wg aktualnego cennika.

 3.6. Klisze, matryce oraz programy haftujące niezbędne i konieczne do zrealizowania przedmiotowego zamówienia pozostają własnością Sprzedającego.

 3.7. Przy zamówieniach poniżej 1000 sztuk, wykonanie próby do zamówienia jest odpłatne zgodnie z obowiązującym cennikiem.

 

§4 PAKOWANIE

4.1. Standardowo odzież z nadrukiem i haftem pakowana jest indywidualnie, w woreczki foliowe, a następnie w kartony, zgodnie z obowiązującym cennikiem. Dotyczy to zamówień na nadruk i haft. Czysta odzież nie jest pakowana indywidualnie. Każdy karton zawiera opis ilości i rozmiarów zawartej w nim odzieży. Każdy inny sposób pakowania wiąże się z dodatkowymi opłatami.

§5 TRANSPORT

 5.1. Ceny towarów zawarte w cenniku Sprzedającego ustalone są na bazie EX WORKS Kraków, magazyn Sprzedającego. Zamawiający może odebrać towar własnym transportem. Na zlecenie Zamawiającego towar może być wysłany za pośrednictwem poczty, kolei lub firm spedycyjnych. Koszty dostawy pokrywa Zamawiający - koszty dostaw mogą ulec zmianie wraz ze zmianą cenników operatorów. W przypadku wystąpienia opóźnienia z przyczyn od Sprzedającego niezależnych, Zamawiający zostanie natychmiast o tym poinformowany.

 5.2. Przyjmując towar od firmy przewozowej, Zamawiający jest zobowiązany – w przypadku gdy kartony są naruszone lub towar uległ w transporcie jakiemukolwiek uszkodzeniu - do odnotowania tego faktu na podpisywanym w obecności kuriera liście przewozowym.

 5.3. Kurierzy mają obowiązek wnoszenia przesyłek o wadze nieprzekraczającej 31,5 kg. Zgodnie z prawem przewozowym kurierzy nie mają obowiązku wniesienia cięższych paczek.

§6 REKLAMACJE

6.1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Klienta wyłącznie na zasadach rękojmi, z ograniczeniami wskazanymi poniżej.

6.2. Reklamacji podlega jedynie towar zakwalifikowany jako uszkodzony lub niezgodny z zamówieniem przez Dział Obsługi Klienta. Informacje o jakichkolwiek brakach ilościowych lub jakościowych w dostawach musza dotrzeć do Sprzedającego w formie pisemnej w ciągu 7 dni od daty otrzymania towaru przez Zamawiającego. Do reklamowanego towaru Zamawiający powinien dołączyć dowód zakupu z opisem reklamacji. Zamawiający ponosi wszelkie koszty transportu związane ze zwrotem reklamowanego towaru. Reklamacja będzie rozstrzygana w terminie 10 dni od jej pisemnego zgłoszenia.

6.3. Po odsprzedaniu lub odstąpieniu towaru kolejnemu odbiorcy, odpowiedzialność za jakiekolwiek wady jakościowe i ilościowe przenosi się na Zamawiającego. Sprawdzenie towaru przed przekazaniem go komukolwiek należy do odpowiedzialności Zamawiającego. To samo dotyczy towaru poddanego dalszym obróbkom (np. nadruk czy haft) w przypadku, gdy Zamawiający nabywa u Sprzedającego czysty towar. Zwroty towaru przerobionego w jakikolwiek sposób nie są akceptowane. Sprzedający nie uznaje odstępstw od tej reguły.

6.4 Każdy producent i marka odzieżowa posiadają różne tolerancje dotyczące wymia­rów produktów, z uwzględnieniem m.in. sze­rokości i długości. Tolerancja wymiarowa wynosi do +/- 10%, tolerancja kurczliwości i gramatury wynosi +/- 5%.

§7 PRAWA AUTORSKIE

7.1. Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystanie wykonanych przez Sprzedającego produktów w materiałach reklamowych, stronie WWW Sprzedającego, jako części ekspozycji na targach branżowych oraz jako próbek możliwości technicznych Sprzedającego co do jakości druku lub haftu. Sprzedający ma prawo do umieszczania w swoich materiałach reklamowych informacji o wykonaniu usługi dla Zamawiającego.

 7.2. Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za posiadanie praw autorskich lub/oraz prawa do rejestracji znaku w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia. Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za treść logo, nadruków, haftów itp., których wykonanie zleci Sprzedającemu. Sprzedający może odmówić wykonania nadruku lub haftu, w przypadku gdy jego zdaniem zawiera ono treści o charakterze bezprawnych lub naruszającym prawa autorskie osoby trzeciej.

 7.3. Sprzedający nie przeprowadza weryfikacji zamówienia w zakresie wykorzystywania praw autorskich przez Zamawiającego. W tym zakresie odpowiedzialność Sprzedającego jest wyłączona zarówno wobec Zamawiającego jak i osób trzecich.

§8 PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

8.1. Sprzedający przestrzega procedur bezpieczeństwa zgodnie z wymogami prawa.

 8.2. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Zamawiajacym usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Zamawiającego urządzeniu końcowym. Zamawiający może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej ”Polityce Prywatności”.

 8.3. Dla korzystania z usług sklepu konieczne jest łączne spełnianie następujących wymogów technicznych:

 a. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (adresu email),

b. posiadanie dostępu do urządzenia umożliwiającego przeglądanie stron internetowych z zainstalowanym system operacyjnym umożliwiającym działanie tego urządzenia, zainstalowaną jedną z przeglądarek internetowych: Internet Explorer w wersji 7 lub nowszej, lub Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub nowszą, lub Opera, Safari, Gogle Chrome w wersjach najnowszych,

c. posiadanie aktywnego połączenia z siecią Internet,

d. posiadanie w używanej przez Użytkownika przeglądarce internetowej włączonej akceptacji plików Cookie („ciasteczek”),

e. posiadane w używanej przez Użytkownika przeglądarce internetowej włączonej obsługi skryptów Java Script (domyślnie włączona w przeglądarce internetowej),

f. posiadanie prawidłowo zainstalowanego oprogramowania komputerowego Adobe Flash Player w wersji 9.0 lub nowszej.

 8.4. Sprzedający informuje, iż możliwe jest także posiadanie zainstalowanych innych systemów operacyjnych oraz przeglądarek internetowych w urządzeniu o którym mowa w pkt 8.3, jednakże w takiej sytuacji zastrzega, iż ze względów technologicznych mogą wystąpić pewne utrudnienia.

 8.5. Zamawiający, zgodnie z art. 8 pkt 3 ppkt 1 b ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, są zobowiązani do niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§9 DANE OSOBOWE

9.1. Administratorem danych osobowych Zamawiającego jest Lynka Sp. z o.o.  z siedzibą w Skawinie przy ul. Majdzika 16, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000139929, email: avalon@avalonsportswear.com.pl, numeru telefonu +48 12 290-70-80

9.2. Informacje o zakresie przetwarzania danych osobowych Zamawiającego oraz przysługujących Zamawiającemu prawach można uzyskać pod linkiem https://www.avalonsportswear.com.pl/zaufanie/polityka-prywatnosci/

§10 POZOSTAŁE WARUNKI

10.1. Złożone u Przedstawiciela Handlowego zamówienie podlega akceptacji przez centralę Sprzedającego i może zostać odrzucone jeśli jest niezgodne z wewnętrznymi regulacjami Sprzedającego. Po wykonaniu umowy, Sprzedający w ramach realizacji umowy z Zamawiającym jest zobowiązany przesłać Zamawiającemu na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji, na co Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający zobowiązuje się do jej wypełnienia.

 10.2. Wszelkie zmiany odnoszące się do powyższych warunków wymagają formy pisemnej oraz akceptacji obu stron pod rygorem nieważności.

 10.3. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Klienci będą̨ powiadamiani drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 10 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu.

 10.4. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce Regulamin (http://www.avalonsportswear.com.pl/zaufanie/regulamin/). W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia.

 10.5. Spory powstałe w wyniku realizacji powyższych Warunków będą załatwiane w drodze polubownych uzgodnień. W przypadku braku porozumienia spór zostanie rozstrzygnięty na drodze sądowej przez Sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.

 10.6. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

Zaloguj się